მეგობრები არ ითვლიან ქრომოსომებს!

დამატების თარიღი: 21 March 2019 / 13:28

21 მარტს დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ❤️

“უთ­ვა­ლა­ვი წინ­და” – ტრა­დი­ცია 2013 წელს და­უ­ნის სინ­დრო­მის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ინი­ცი­ა­ტი­ვით დამ­კვიდ­რდა. მისი მი­ზა­ნი მა­სობ­რი­ვი სო­ლი­და­რო­ბის ორი­გი­ნა­ლუ­რად გა­მო­ხატ­ვაა. ვინაიდან წინდა ქრომოსომის ფორმას გვაგონებს, სიმბოლურად ფე­რა­დი წინ­დის შე­ძე­ნით ადა­მი­ა­ნე­ბი იქ­ცე­ვენ გარ­შე­მომ­ყოფ­თა ყუ­რა­დღე­ბას, ხდე­ბი­ან ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­მავ­რცე­ლებ­ლე­ბი და იღე­ბენ სო­ცი­ა­ლურ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას – წვლი­ლი შე­აქვთ და­უ­ნის სინ­დრო­მის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ფონდში, რო­მე­ლიც თე­მის უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვა­სა და სტიგ­მის დაძ­ლე­ვა­ზე მუ­შა­ობს.

პარტნიორები

erasmus+
salto-youth
open society georgia foundation
masterpeace